ΕΟΟ

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45231/20-4-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)”