ΕΟΟ

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Νέα Ανακοινώσεις Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): ΠΟΛ αναφορικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167’Α)