ΕΟΟ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45231/20.04.2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)”