ΕΟΟ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
ΔΙΕΘΝΗ CED Δήλωση ΣΕΟ 16.11.2018 – Κανονισμός περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Παρακείμενη Βοηθητική Τεχνολογία CAD/CAM: Δικαίωμα των Οδοντιάτρων να θεωρούνται Κατασκευαστές