ΕΟΟ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
Ε.Ο.Ο. Σκοπός

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) είναι το Δευτεροβάθμιο Κεντρικό Συντονιστικό Οργανο και η Εποπτεύουσα Οργάνωση όλων των Οδοντιάτρων και των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και έχει την έδρα της στην Αθήνα.

Ο σκοπός της Ε.Ο.Ο., έτσι όπως απορρέει από το Ν. 1026/1980, είναι:

  • Να εποπτεύει την τήρηση των κανόνων της οδοντιατρικής δεοντολογίας και την προαγωγή των ηθών και εθίμων του Οδοντιατρικού επαγγέλματος.
  • Να γνωματεύει επί σχεδίων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων σχετικών με την δημόσια υγεία και ιδιαιτέρως την στοματική υγεία.
  • Να παρακολουθεί την ανάπτυξη και εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης και να εκφράζει γνώμη επί θεμάτων οδοντιατρικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακής επιμόρφωσης και επιστημονικής και επαγγελματικής ενημέρωσης των Οδοντιάτρων.
  • Να υποστηρίζει τα επαγγελματικά συμφέροντα των Οδοντιάτρων.
  • Να αναπτύσσει σχέσεις  με την Διεθνή Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τις ομοσπονδίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των άλλων χωρών.