ΕΟΟ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών: ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β΄ εξαμήνου 2015 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού